واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت کولر هوایی آبان، به عنوان یکی از ارکان اساسی شرکت ، بااستفاده از نیروهای  متخصص، کارآمد و مطلع و همچنین امکانات و تجهیزات موردنیاز ،همواره به دنبال کاهش حوادث، آسیب ها و بیماری های شغلی و پیامدهای نامطلوب زیست محیطی بوده و با بکارگیری رویکردهای مناسب در شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی، سلامت شغلی و جنبه های زیست محیطی، پیروی از قوانین، مقررات و الزامات قانونی، بالا بردن فرهنگ HSE کارکنان از طریق آموزش و همچنین استقرار و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی حوزه HSE در راستای رسیدن به این اهداف تلاش می نماید تا محیط کاری سالم، ایمن و به دور از حادثه، خسارت و آسیب های زیست محیطی ایجاد نماید.