Inline Heater

Inline Heater

این محصول به گونه ای طراحی شده است که دمای گاز را به مقدار تنظیم شده در مسیر جریان خود افزایش دهد. در روش های مختلف گرمایش درون خطی، استفاده از شعله مستقیم مزایای قابل توجه زیادی دارد. مهمترین آنها اثربخشی و راندمان حرارتی بالا است.