Recuperator

Recuperator

بازیابی کننده در واقع یک مبدل حرارتی گاز به گاز است که در آن هوای احتراق مشعل توسط محصولات خروجی احتراق گرم می شود. عموماً برای استخراج گرما از اگزوز و استفاده از آن برای پیش گرم کردن هوای ورودی به سیستم احتراق استفاده می شود. به این ترتیب آنها از انرژی اتلاف شده برای گرم کردن هوا استفاده می کنند و مقداری از سوخت را جبران می کنند و در نتیجه کارایی انرژی سیستم را به طور کلی بهبود می بخشند.