شرکت صنایع انرژی آبان

ﺷﺮﮐﺖ صنایع انرژی آﺑﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮش نام در ﺣﻮزه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ در بخش اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﺣﺪاث، و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔـﺖ، ﮔـﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارﮐﺎت، ﺳﺎﺧﺖ، اﺣﺪاث، ﻧﺼﺐ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ می باشد.
از آﻧﺠﺎ که ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ صنایع انرژی آﺑﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ را ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎری ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺮژی دارای داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ را ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺟﺬب ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم، اﻧﻮاع ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر، در ﺗـﻼش اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد.