واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

بخش برنامه ریزی و کنترل از جمله بخش های کلیدی در شرکت های پروژه محور است. مدیران شرکتها ، به اتکای بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه برنامه ای صحیح برای پروژه ها در اختیار خواهند داشت. هرگونه تصمیم گیری در خصوص اجرای امور و شدت بخشیدن به روند اجرای بخش هایی از پروژه ها، نیازمند وجود اطلاعات تحلیلی از وضعیت آنهاست که با وجود بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه این مهم میسر خواهد شد.

وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه می تواند بسیار متنوع و گسترده باشد لیکن در ذیل به برخی از آنها خواهم پرداخت:

برنامه ریزی  Scheduling :

 1. تهیه برنامه زمانبندی پروژه در سطوح مختلف (از سطح صفر تا سطح مورد نیاز).
 2. تهیه ساختار شکست کار پروژه (WBS) وساختار شکست هزینه ای پروژه .(CBS)
 3. کنترل و بروز نمایی برنامه زمانبندی پروژه.
 4. تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت جاری برنامه زمانبندی و پیشرفت فعالیتها در بخش های مختلف .

کنترل پروژه Project Control :

 • تهیه ،اصلاح وپیاده سازی رویه های اجرایی پروژه.
 • تهیه گزارشهای هفتگی و ماهیانه پروژه.
 • تهیه گزارشهای مدیریتی و طرح مشکلات موجود و راهکارهای آن.
 • بررسی وضعیت پیشرفت در بخش مهندسی پروژه ، کالا ، اجرا و ارائه راهکارجهت اخذ پیشرفت مناسب در پروژه.
 • برگزاری جلسات با تمامی ارکان پروژه وکارفرمای پروژه بصورت هفتگی وماهانه جهت بررسی وضعیت پیشرفت و ایجاد هماهنگی و رفع موارد و مشکلات پروژه .

کنترل هزینه Cost Control :

 • تهیهWPA  (Work Progress Appraisal)  و صورت وضعیت های پروژه و ارسال به کارفرما وپیگیری تا اخذ تاییدیه .
 • تهیه گزارشات کنترل هزینه و آنالیزEVM (مدیریت ارزش کسب شده) Earned Value Management .
 • بررسی و تاییدWPAوصورت وضعیت پیمانکاران و فروشندگان.
 • تهیه تغییر کار و کلیم های پروژه بر اساس اطلاعات دریافتنی از واحدهای مختلف و کلیم های شناسایی شده و ارایه بسته های مربوطه به کارفرما و دفاع از آن .
 • بررسی و تهیه کلیه مکاتبات و صورتجلسات پروژه و اعمال هویتی حقوقی درآنها و هدف دار نمودن آنها جهت استفاده در کلیم های پروژه .
 • تهیه نمودار گردش نقدینگی و بودجه بندی پروژه.

مرکز اسناد فنی Technical Documentation Center :

 • پیگیری دریافت اسناد و مدارک فنی پروژه.
 • تکثیر و تحویل اسناد و مدارک فنی پروژه به واحدهای درخواست کننده.
 • فهرست برداری از اسناد و مدارک فنی پروژه در مرحله دریافت و تحویل آنها به واحدهای درخواست کننده.
 • نگهداری یک نسخه الکترونیکی اسناد و مدارک فنی پروژه.
 • تهیه بانکهای اطلاعاتی و تعریف برنامه های مرتبط به پروژهICT