Treatment Packages (Monomer)

بسته حذف اتلین CO  : این بسته COرا از جریان اتلین گازی خام حذف می کند. دو تخته جذب به صورت سری کار می کنند که یکی به عنوان اولیه و دیگری به عنوان بستر نگهبان عمل می کند. تخت نگهبان باید تخت تازه باشد. هنگامی که بستر اولیه با CO اشباع شد، با مخلوطی از جریان نیتروژن و اکسیژن داغ بازسازی می شود. چرخه بازسازی ،چرخه حلقه نزدیک است و بازسازی حرارت توسط گرمکن مستقلی برای اکسید کردن CO جذب شده ارائه می گردد. بسترهای جذب با جاذب BASF  با کارایی بالا پرشده است.